Administrator danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że
Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest MEDI-VOX Aparaty Słuchowe s.c. z
siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa Dietla 111/3, działająca na podstawie wpisów do CEIDG;
NIP 6751281907

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

* Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego, takich jak zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz
produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których
dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową
* Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności
pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia
społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia
społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z
pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń
* Administrator danych osobowych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych upoważnionym
podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym Narodowemu Funduszowi Zdrowia z siedzibą w
Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowanemu przez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia. Fundusz gromadzi dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. .Podstawa
prawna przetwarzania danych wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).
* Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o
świadczenie usług, przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe oraz
marketing własny.

**Pacjencie, masz prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz prawo
do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych po uprzednim kontakcie z Administratorem

Dane kontaktowe

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
możesz kontaktować się na adres email: biuro.medivox@wp.pl lub pisemnie na adres: MEDI-VOX Aparaty
Słuchowe s.c. ul. Józefa Dietla 111/3 31-031 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”