Badania słuchu

Otowave-in-use-02

W naszych gabinetach protetyki słuchu wykonujemy badania: obiektywne oraz subiektywne.

Do obiektywnych zaliczają się:

  • audiometria impedancyjna – tympanometria
  • odruch z mięśnie strzemiączkowego
  • otoemisja akustyczna

Do badań subiektywnych zalicza się:

  • ocena symetrii słyszenia – próba Webera
  • próba Schwabacha
  • próba Rinnego – porównanie słyszenie na drodze powietrznej i kostnej
  • audiometria tonalna
  • audiometria kostna
  • audiometria mowy – w postaci testów zdaniowych oraz liczbowych

Badania w wolnym polu