Jakie badania słuchu wykonujemy?

W naszych gabinetach protetyki słuchu wykonujemy badania: obiektywne oraz subiektywne.

Do obiektywnych zaliczają się:
  • audiometria impedancyjna – tympanometria
  • odruch z mięśnie strzemiączkowego
  • otoemisja akustyczna
Do badań subiektywnych zalicza się:
  • ocena symetrii słyszenia – próba Webera
  • próba Schwabacha
  • próba Rinnego – porównanie słyszenie na drodze powietrznej i kostnej
  • audiometria tonalna
  • audiometria kostna
  • audiometria mowy – w postaci testów zdaniowych oraz liczbowych

Badania w wolnym polu

Więcej informacji udzielimy w gabinecie lub telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu